1. Thông tin dự án

Bên mua: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (Biti’s)
Sản phẩm mua: Cột chắn Inox Đen 2m + In poster (in lên dây)

2. Hình ảnh thực tế

Cột chắn Inox dây đen, in chữ

Cột chắn Inox dây đen, in chữ